Интерни конкурс за пријем кандидата на селективну обуку ради попуне 72. бригаде за специјалне опарације и 63. падобранске бригаде

Специјална бригада Војске Србије
р а с п и с у ј е
ИНТЕРНИ КОНКУРС
за пријем кандидата на селективну обуку ради попуне 72. бригаде за специјалне опарације и 63. падобранске бригаде
 

I  УСЛОВИ КОНКУРСА:
 
            За пријем кандидата на селективну обуку у Специјалну бригаду могу конкурисати професионални официри, подофицири и професионални војници свих родова и служби из Министарства одбране и Војске Србије који испуњавају следеће опште и посебне услове:
 
а) општи услови:
 
да испуњавају услове прописане одредбама члана 39. Закона о Војсци Србије;
да су здравствено способни за војну службу без ограничења;
да нису осуђивани;
 
б) посебни услови:
 
да нису старији од 28 година;
да су он и чланови његове уже породице (брачни друг и деца) држављани Републике Србије;
да имају радно искуство у Војсци од најмање две године;
да немају негативних службених оцена и да су им последње две службене оцене најмање „врлодобар”;
да су психофизички здрави и способни за рад у јединицама Специјалне бригаде, што се утврђује налазом надлежне војнолекарске комисије, психолошким тестирањем за обављање падобранске службе, тестом опште културе и провером физичких способности;
да испуњавају критеријуме безбедносне провере;
да су пливачи.
 
II НАЧИН КОНКУРИСАЊА:
 
кандидати подносе молбе за пријем на селективну обуку у Специјалну бригаду (ВП 8486 Панчево) преко својих матичних команди (у молби обавезно назначити да ли конкурише за 72. бригаду за специјалне операције или 63. падобранску бригаду) ;
уз молбу, кандидати обавезно прилажу: кратку биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству за њега и чланове његове уже породице, оверени образац КОЛП из програмског пакета КаИС, изјаву да жели да обавља падобранску службу, уверење о извршеној провери физичких способности са натуралним показатељима и мишљење команданта ранга батаљона или вишег старешине;
по пристизању молби и њихове анализе, кандидати који задовоље опште услове конкурса добиће позив преко претпостављене команде, са тачним местом и временом за упућивање на психолошку процену и лекарски преглед ради оцене здравствене способности за падобранца (преглед се реализује на ВМИ Земун, а позив представља уједно и упутницу за преглед); преглед траје 3 (три) дана;
кандидати који испуне психолошке и здравствене критеријуме долазе на селективну обуку у Специјалну бригаду.
 
 
Конкурс је отворен до 29. фебруара 2020. године.