U skladu sa odredbama čl.78. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na  skupštini udruženja održanoj dana 03.04.2011. godine u Nišu, usvojen je novi

 

 

STATUT

UDRUŽENjA VETERANA 63. PADOBRANSKE BRIGADE

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.

 

UDRUŽENjE VETERANA 63. PADOBRANSKE BRIGADE(u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i nestranačko udruženje bivših pripadnika 63. padobranske brigade (bataljona), osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti očuvanja tradicije i istorije  63. padobranske brigade.

 

 

Ciljevi udruženja

Član 2.

 

Ciljevi Udruženja su: čuvanje sećanja na poginule pripadnike 63. padobranske brigade, briga o porodicama poginulih pripadnika, briga o ranjenim, povređenim i bolesnim članovima Udruženja, negovanje duha zajedništva i pripadnosti padobranskom bratstvu, negovanje tradicija 63. padobranske brigade, prikupljanje i publikovanje istorijske i druge građe o 63. padobranskoj brigadi, promovisanje pozitivnog načina razmišljanja i tradicionalnih ljudskih vrednosti, humanitarni rad u cilju pomoći ugroženim kategorijama društva.

 

Član 3.

 

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje:

1)   organizuje aktivnosti u znak sećanja na poginule pripadnike 63. padobranske brigade;

2)   organizuje aktivnosti u cilju pomoći ranjenim, povređenim i bolesnim članovima Udruženja

3)   prikuplja, obrađuje i publikuje istorijsku i drugu građu o životu i radu pripadnika 63. padobranske brigade;

4)   prikuplja, obrađuje i publikuje stručnu literaturu iz oblasti vojnog padobranstva i istorije padobranstva;

5)   organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, skupove, savetovanja, seminare i druge oblike aktivnosti u cilju negovanja tradicija 63. padobranske brigade i srpske vojske;

6)   organizuje rad sekcija u cilju promovisanja tradicionalnih ljudskih vrednosti;

7)   organizuje humanitarne aktivnosti u cilju pomoći ugroženim kategorijama društva;

8)   sarađuje sa srodnim Udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu;

9)   informiše članove o njihovim pravima i bitnim pitanjima iz domena rada Udruženja.

 

Naziv i sedište

 

Član 4.

 

Naziv Udruženja je: Udruženje veterana 63. padobranske brigade

Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: 63rd Parachute Brigade Veterans Association

Skraćeni naziv je: UV 63.PB

Udruženje ima sedište u Nišu.

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

 

 

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 5.

Član Udruženja može biti lice koje je:

– aktivni ili bivši pripadnik 63. padobranske brigade (bataljona),
– lice koje je učestvovalo u borbenim dejstvima 63. padobranske brigade (bataljona)

 

Učlanjenje u Udruženje se vrši na osnovu:

– uvida u Vojnu legitimaciju ili Vojnu knjižicu,
– uvida u Padobransku knjižicu vojnika.

 

Učlanjenje se vrši dobrovoljno – popunjavanjem prijave, uz ličnu kartu ili pasoš.

Udruženje može imati Počasne članove. Počasni članovi mogu biti članovi porodica poginulih pripadnika 63. padobranske brigade ili lica koja su svojim naročitim angažovanjem izuzetno doprinela ostvarivanju i unapređenju Statutom utvrđenih ciljeva i zadataka.

Udruženje može imati Prijatelje Udruženja. Prijatelji Udruženja su lica koja svojim povremenim aktivnostima doprinose ostvarivanju i unapređenju Statutom utvrđenih ciljeva i zadataka. Prijatelji Udruženja  ne mogu biti birani u organe Udruženja.

Odluku o učlanjenju Počasnih članova donosi Upravni odbor Udruženja.

Članovi Udruženja ne mogu biti :

– lica koja su učestvovala u borbenim dejstvima ili podržavala aktivnosti protiv vojnih ili policijskih jedinica Jugoslavije i Srbije,
– defetisti, izdajice, dezerteri, ratni profiteri,
– lica koja su na bilo koji način ukaljala ugled 63. padobranske brigade i Vojske Srbije.

 

Član 6.

 

Članstvo u Udruženju može prestati zbog nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Prava obaveze i odgovornost članstva

Član 7.

 

Član Udruženja ima pravo da:

1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;

3) bira i bude biran u organe Udruženja;

4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

 

Član je dužan da:

1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;

3) plaća članarinu;

4) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Zabranjuje se svako stranačko delovanje u Udruženju.

Zabranjuje se kršenje zajemčenih ljudskih ili manjinskih prava ili izazivanje i podsticanje neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti zasnovane na rasnoj, nacionalnoj, verskoj ili drugoj pripadnosti ili opredeljenju, kao i polu, rodu, fizičkim, psihičkim ili drugim karakteristikama i sposobnostima.

 

Unutrašnja organizacija

Član 8.

 

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor. Funkciju zastupnika vrši Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamenik Predsednika Upravnog odbora.

Član 9.

 

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Skupština:

1) donosi plan i program rada;

2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;

3) usvaja druge opšte akte Udruženja;

4) bira i razrešava članove Upravnog odbora;

5) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;

6) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;

7) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;

8) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

 

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

 

Član 10.

 

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor ima 10 članova, koje bira i opoziva Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika.

 

Član 11.

 

Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Zamenik predsednika je ovlašćen da, u odsustvu predsednika upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

 

Član 12.

 

Upravni odbor:

1) rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;

2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;

3) poverava posebne poslove pojedinim članovima;

4) donosi finansijske odluke;

5) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje deset članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;

6) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;

7) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Član 13.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

 

Ostvarivanje javnosti rada

Član 14.

 

Rad Udruženja je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.

 

Član 15.

 

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti međunarodnim savezima padobranskih veterana , o čemu odluku donosi Skupština.

 

 

 

 

 

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 16.

 

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

Udruženje može pribavljati sredstava i od kotizacije za seminare i druge oblike edukacije, kao i prodajom prigodnih suvenira koji promovišu Udruženje.

 

Prestanak rada udruženja

Član 17.

 

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka udruženja

Član 18.

 

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

 

 

Izgled i sadržina pečata

Član 19.

 

Udruženje veterana 63. ima svoj amblem, pečat i štambilj.

Amblem je u obliku štita sa ispisanim motoom Udruženja –„Čuvaj sebe od drugih, druge od sebe“. U centralnom delu štita nalazi se stilizovan padobran preko koga je postavljena viteška kaciga sa krilom. Krilo je uzeto sa originalnog amblema 63.padobranske brigade. Pozadina amblema je svetlo plava boje, slova i oznake su tamno i svetlo srebrne boje.

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem je u gornjoj polovini ispisan ćirilični tekst Udruženje veterana 63. padobranske brigade, a u donjem delu tekst Niš. U srednjem delu pečata utisnut je amblem Udruženja.

Štambilj Udruženja je pravougaonog oblika veličine 5 cm x 2,5 cm i pored naziva UDRUŽENjE VETERANA 63, sedišta i adrese, sadrži mesto za zavodni broj i datum.

Član 20.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 21.

 

Ovaj statut stupa na snagu dana od danom njegovog usvajanja na skupštini Udruženja.

 

 

Predsedavajući skupštine Udruženja

 

Gacik Saša