У складу са одредбама чл.78. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на  скупштини удружења одржаној дана 03.04.2011. године у Нишу, усвојен је нови

 

 

СТАТУТ

УДРУЖЕЊА ВЕТЕРАНА 63. ПАДОБРАНСКЕ БРИГАДЕ

Област остваривања циљева

Члан 1.

 

УДРУЖЕЊЕ ВЕТЕРАНА 63. ПАДОБРАНСКЕ БРИГАДЕ(у даљем тексту: Удружење) је невладино и нестраначко удружење бивших припадника 63. падобранске бригаде (батаљона), основано на неодређено време ради остваривања циљева у области очувања традиције и историје  63. падобранске бригаде.

 

 

Циљеви удружења

Члан 2.

 

Циљеви Удружења су: чување сећања на погинуле припаднике 63. падобранске бригаде, брига о породицама погинулих припадника, брига о рањеним, повређеним и болесним члановима Удружења, неговање духа заједништва и припадности падобранском братству, неговање традиција 63. падобранске бригаде, прикупљање и публиковање историјске и друге грађе о 63. падобранској бригади, промовисање позитивног начина размишљања и традиционалних људских вредности, хуманитарни рад у циљу помоћи угроженим категоријама друштва.

 

Члан 3.

 

Ради остваривања својих циљева Удружење:

1)   организује активности у знак сећања на погинуле припаднике 63. падобранске бригаде;

2)   организује активности у циљу помоћи рањеним, повређеним и болесним члановима Удружења

3)   прикупља, обрађује и публикује историјску и другу грађу о животу и раду припадника 63. падобранске бригаде;

4)   прикупља, обрађује и публикује стручну литературу из области војног падобранства и историје падобранства;

5)   организује, само или у заједници са другим организацијама, скупове, саветовања, семинаре и друге облике активности у циљу неговања традиција 63. падобранске бригаде и српске војске;

6)   организује рад секција у циљу промовисања традиционалних људских вредности;

7)   организује хуманитарне активности у циљу помоћи угроженим категоријама друштва;

8)   сарађује са сродним Удружењима и организацијама у земљи и иностранству;

9)   информише чланове о њиховим правима и битним питањима из домена рада Удружења.

 

Назив и седиште

 

Члан 4.

 

Назив Удружења је: Удружење ветерана 63. падобранске бригаде

Назив Удружења на енглеском језику је: 63rd Parachute Brigade Veterans Association

Скраћени назив је: УВ 63.ПБ

Удружење има седиште у Нишу.

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

 

 

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 5.

Члан Удружења може бити лице које је:

– активни или бивши припадник 63. падобранске бригаде (батаљона),
– лице које је учествовало у борбеним дејствима 63. падобранске бригаде (батаљона)

 

Учлањење у Удружење се врши на основу:

– увида у Војну легитимацију или Војну књижицу,
– увида у Падобранску књижицу војника.

 

Учлањење се врши добровољно – попуњавањем пријаве, уз личну карту или пасош.

Удружење може имати Почасне чланове. Почасни чланови могу бити чланови породица погинулих припадника 63. падобранске бригаде или лица која су својим нарочитим ангажовањем изузетно допринела остваривању и унапређењу Статутом утврђених циљева и задатака.

Удружење може имати Пријатеље Удружења. Пријатељи Удружења су лица која својим повременим активностима доприносе остваривању и унапређењу Статутом утврђених циљева и задатака. Пријатељи Удружења  не могу бити бирани у органе Удружења.

Одлуку о учлањењу Почасних чланова доноси Управни одбор Удружења.

Чланови Удружења не могу бити :

– лица која су учествовала у борбеним дејствима или подржавала активности против војних или полицијских јединица Југославије и Србије,
– дефетисти, издајице, дезертери, ратни профитери,
– лица која су на било који начин укаљала углед 63. падобранске бригаде и Војске Србије.

 

Члан 6.

 

Чланство у Удружењу може престати због непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Права обавезе и одговорност чланства

Члан 7.

 

Члан Удружења има право да:

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;

2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;

3) бира и буде биран у органе Удружења;

4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

 

Члан је дужан да:

1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;

2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;

3) плаћа чланарину;

4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Забрањује се свако страначко деловање у Удружењу.

Забрањује се кршење зајемчених људских или мањинских права или изазивање и подстицање неравноправности, мржње и нетрпељивости засноване на расној, националној, верској или другој припадности или опредељењу, као и полу, роду, физичким, психичким или другим карактеристикама и способностима.

 

Унутрашња организација

Члан 8.

 

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор. Функцију заступника врши Председник Управног одбора, а у његовом одсуству заменик Председника Управног одбора.

Члан 9.

 

Скупштину Удружења чине сви његови чланови.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Скупштина:

1) доноси план и програм рада;

2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;

3) усваја друге опште акте Удружења;

4) бира и разрешава чланове Управног одбора;

5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;

6) разматра и усваја финансијски план и извештај;

7) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;

8) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

 

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

 

Члан 10.

 

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има 10 чланова, које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје 4 године и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.

 

Члан 11.

 

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

 

Члан 12.

 

Управни одбор:

1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;

2) организује редовно обављање делатности Удружења;

3) поверава посебне послове појединим члановима;

4) доноси финансијске одлуке;

5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање десет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;

6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;

7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Члан 13.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

 

Остваривање јавности рада

Члан 14.

 

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

 

Члан 15.

 

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним савезима падобранских ветерана , о чему одлуку доноси Скупштина.

 

 

 

 

 

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 16.

 

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике едукације, као и продајом пригодних сувенира који промовишу Удружење.

 

Престанак рада удружења

Члан 17.

 

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења

Члан 18.

 

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

 

 

Изглед и садржина печата

Члан 19.

 

Удружење ветерана 63. има свој амблем, печат и штамбиљ.

Амблем је у облику штита са исписаним мотоом Удружења –„Чувај себе од других, друге од себе“. У централном делу штита налази се стилизован падобран преко кога је постављена витешка кацига са крилом. Крило је узето са оригиналног амблема 63.падобранске бригаде. Позадина амблема је светло плава боје, слова и ознаке су тамно и светло сребрне боје.

Удружење има печат округлог облика на којем је у горњој половини исписан ћирилични текст Удружење ветерана 63. падобранске бригаде, а у доњем делу текст Ниш. У средњем делу печата утиснут је амблем Удружења.

Штамбиљ Удружења је правоугаоног облика величине 5 цм x 2,5 цм и поред назива УДРУЖЕЊЕ ВЕТЕРАНА 63, седишта и адресе, садржи место за заводни број и датум.

Члан 20.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 21.

 

Овај статут ступа на снагу дана од даном његовог усвајања на скупштини Удружења.

 

 

Председавајући скупштине Удружења

 

Гацик Саша